jo.izbicakuj.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Jednostek Organizacyjnych www.izbicakuj.pl
Centrum Usług Wspólnych strona główna 

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej strony BIP
Centrum Usług Wspólnych w Izbicy Kujawskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony BIP Centrum Usług Wspólnych http://jo.izbicakuj.pl/index.php?id=354&a=100&b=0&sea=cuw
• Data publikacji strony internetowej: 2020-09-25 r.
• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-25 r.
Status pod względem zgodności z ustawą
Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Mogą zdarzyć się sytuacje, iż pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
• pochodzą z różnych źródeł,
• opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Treści niedostępne
Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:
• - filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących;
• - pliki nie są dostępne cyfrowo;
• - brak odpowiedniej struktury dla artykułów;
• - obrazy nie posiadają tekstu alternatywnego;
• - zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo;
• - brak dostępu do treści za pomocą skrótów klawiatury.
Wyłączenia
• - mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
• - filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
• Deklarację sporządzono dnia: 10.03.2020 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Henryk Krzyżanowicz, e-mail: cuw@izbicakuj.pl, Telefon: 54 2865009. W taki sam sposób można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo:
• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:


• Organ nadzorujący: Burmistrz Izbicy Kujawskiej
• Adres: Urząd Miejski ul. Marszałka Piłsudskiego 32, 87-865 Izbica Kujawska
• E-mail urząd@izbicakuj.pl

• Telefon: 54 2865009


Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
Urząd Miejski ul. Marszałka Piłsudskiego 32, 87-865 Izbica Kujawska
Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.
Dla osób na wózkach dostępny jest  korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.
Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Obok budynku Urzędu Miejskiego wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Gmina nie posiada tłumacza języka migowego.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W przypadku piętra brak jest możliwości poruszania się osób na wózkach inwalidzkich z uwagi na brak windy. Pracownicy referatów prowadzą obsługę klienta niepełnosprawnego na korytarzu parteru budynku.
 

 

Opublikowane przez: Admin Admin | Data wprowadzenia: 2021-03-19 13:25:54 | Data modyfikacji: 2021-03-19 13:27:29.

Zobacz:
 Status Prawny .  Deklaracja Dostępności .  Sprawozdanie finansowe za 2020 .  Sprawozdanie finansowe za 2021 rok .  Informacje bieżące .  Organy Jednostki .  Zarządzenia kierownictwa .  Statut .  Struktura organizacyjna .  Informacja o majątku .  Regulamin .  Ogłoszenia .  Oświadczenie majątkowe .  Tryb/Działania/Kompetencje . 
Data wprowadzenia: 2021-03-19 13:25:54
Data modyfikacji: 2021-03-19 13:27:29
Opublikowane przez: Admin Admin

  Biuletyn Informacji Publicznej - jo.izbicakuj.pl