Lista Jednostek

BIP Jednostek Organizacyjnych Nadzorowanych przez Gminę i Miasto Izbica Kujawska

Nazwa Gminy Izbica Kujawska
Województwo, Powiat kujawsko-pomorskie, pow. włocławski
Lokalizacja Jednostki Nadrzędnej Izbica Kujawska, Marszałka Piłsudskiego 32
Kod 87-865
Kontakt tel./fax (+48 54) 286-50-09
e-mail: urzad@izbicakuj.pl
1. Szkoła Podstawowa w Izbicy Kujawskiej
2. Gimnazjum w Izbicy Kujawskiej
3. Zespół Szkół w Błennie
4. Przedszkole Samorządowe w Izbicy Kujawskiej
5. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
6. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
7. Gminna Biblioteka Publiczna
8. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
9. Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów
Godziny Funkcjonownia:
 Poniedziałek: 730 - 1530
 Wtorek: 730 - 1530
 Środa: 730 - 1530
 Czwartek: 730 - 1530
 Piątek: 730 - 1530

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podmiot o danych ujawnionych powyżej.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z wyżej wzmiankowanym podmiotem.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

Opublikowane przez: Administrator Serwisu | Data wprowadzenia: 2011-03-31 10:25:54 | Data modyfikacji: 2019-05-07 15:14:33.
Data wprowadzenia: 2011-03-31 10:25:54
Data modyfikacji: 2019-05-07 15:14:33
Opublikowane przez: Administrator Serwisu