Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności


Przedszkole Samorządowe w Izbicy Kujawskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:
http://www.przedszkole.izbicakuj.pl

Data publikacji strony internetowej:
Data ostatniej dużej aktualizacji: 30.12.2020r.

Status pod względem zgodności:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

• Zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
• zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,
• filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych,
• zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
• dokumenty typu PDF nie są dokumentami edytowanymi a DOC nie są w pełni dostępne.


Przygotowanie oświadczenia ws. dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 30.12.2020 r.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest p. Jadwiga Leśniewska - dyrektor placówki. Kontaktować się można drogą telefoniczną pod numerem telefonu 54 2865297 lub na adres : przedszkoleizbica@op.pl Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu, audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

https://www.rpo.gov.pl


Dane teleadresowe podmiotu publicznego :

Przedszkole Samorządowe w Izbicy Kujawskiej
ul. Narutowicza 63
87-865 Izbica Kujawska
Tel: 54 2865297
E-mail: przedszkoleizbica@op.pl

Skróty klawiaturowe :
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Dostępność architektoniczna :

Przedszkole Samorządowe w Izbicy Kujawskiej , ul. Narutowicza 63,
87 – 865 Izbica Kujawska

Do przedszkola, budynku parterowego prowadzą dwa wejścia. Wejście główne od strony południowej, wyposażone tylko w schody, brak podjazdu dla niepełnosprawnych, brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Drugie wejście jest od strony północnej tzw. wyjście awaryjne. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. Na terenie przedszkola nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2020-12-29 10:30:49 | Data modyfikacji: 2020-12-30 10:37:14.
Data wprowadzenia: 2020-12-29 10:30:49
Data modyfikacji: 2020-12-30 10:37:14
Opublikowane przez: test test