Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej.

Biblioteka Publiczna w Izbicy Kujawskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Biblioteki Publicznej: http://jo.izbicakuj.pl/index.php?id=101

• Data publikacji strony internetowej: 26.03.2018r.
• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 26.03.2018r.

Status pod względem zgodności z ustawą.

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Mogą zdarzyć się sytuacje, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
• pochodzą z różnych źródeł,
• opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Treści niedostępne.

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:
• pliki nie są dostępne cyfrowo;
• brak odpowiedniej struktury dla artykułów;
• obrazy nie posiadają tekstu alternatywnego;
• zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo;
• brak dostępu do treści za pomocą skrótów klawiatury.

Wyłączenia.

• - mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
• - obrazy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności.

• Deklarację sporządzono dnia: 12.08.2020r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osoba odpowiedzialna jest Magdalena Bolewska, e-mail: bibliotekaizbica@vp.pl, tel. 54 2865167. W taki sam sposób można składać wnioski o udostepnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo:
• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Organ nadzorujący: Burmistrz Izbicy Kujawskiej
• Adres: Urząd Miejski, ul. Marszałka Piłsudskiego 32 ,87-865 Izbica Kujawska
• E-mail: urzad@izbicakuj.pl
• Telefon: 54 2865167
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna.

Biblioteka Publiczna ul. Narutowicza 63, 87-865 Izbica Kujawska.
Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
Dla osób na wózkach dostępne są pomieszczenia biblioteki. W budynku nie ma windy.
Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Biblioteka nie posiada tłumacza języka migowego.

W lokalu nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, są oznaczenia kontrastowe w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2020-10-14 14:16:41 | Data modyfikacji: 2020-10-14 14:19:28.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego.

 pobierz

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2021-04-07 14:07:06 | Data modyfikacji: 2021-04-07 14:09:18.
Data wprowadzenia: 2021-04-07 14:07:06
Data modyfikacji: 2021-04-07 14:09:18
Opublikowane przez: test test